سیـستـم صــفحه‌بنــدی

دانــلود بـیلبــورد >   

شروع سریع

می خواهید سریع "بیلبورد" را به پروژه خود متصل کنید؟ کافیست که فقط کتابخانه های قرار گرفته روی CDN های مارا به پروژتون اضافه کنید. اگر هم فایل ها را به صورت لوکال میخواهید استفاده کنید ما انها را در پیکج قرار داده ایم که از این صفحه میتوانید دانلودش کنید.


<div class="main">
 <div class="bcontainer">
   <div class="bcol-6-6"> 1of1 </div>
 </div>
</div>

چند ستونه


<div class="main">
 <div class="bcontainer">
   <div class="brow">
     <div class="bcol-1-6"> 1of3 </div>
     <div class="bcol-4-6"> 2of3 </div>
     <div class="bcol-1-6"> 3of3 </div>
   </div>
  </div>
 </div>

چند ستونه Flex


<div class="main"> 
 <div class="bcontainer"> 
   <div class="box-h">
     <div class="brow">
       <div class="bcol"> 1of3 </div> 
       <div class="bcol"> 2of3 </div>
       <div class="bcol"> 3of3 </div> 
     </div> 
   </div>
  </div>
 </div>

ردیف و ستون<div class="main"> 
 <div class="bcontainer"> 
   <div class="box-h">
     <div class="brow">
       <div class="bcol-3-6"> 1of2 </div> 
       <div class="bcol-3-6"> 2of2 </div> 
     </div> 
   </div>
  </div>
 </div>


گرید افقی


<div class="main-h">
 <div class="bcontainer-h">
   <div class="box-h"> 1 </div>
   <div class="box-h"> 2 </div>
   <div class="box-h"> 3 </div>
 </div>
</div>

گرید باکس افقی


<div class="main-h">
 <div class="bcontainer-h">
   <div class="box-h">
     <div class="bcol-1-6"> 1of3 </div>
     <div class="bcol-4-6"> 2of3 </div>
     <div class="bcol-1-6"> 3of3 </div>
   </div>
  </div>
 </div>

گرید افقی اتوماتیک


<div class="main-h"> 
 <div class="bcontainer-h"> 
   <div class="box-h">
     <div class="brow">
       <div class="bcol-3-6"> 1of2 </div> 
       <div class="bcol-3-6"> 2of2 </div> 
     </div> 
   </div>
  </div>
 </div>

گرید افقی دست باز<div class="main-h"> 
 <div class="bcontainer-h"> 
   <div class="box-h">
     <div class="brow">
       <div class="bcol-2-6"> 1of2 </div> 
       <div class="bcol-2-6"> 2of2 </div> 
     </div> 
   </div>
  </div>
 </div>


گرید افقی اتوماتیک وسط چین<div class="main-h"> 
 <div class="bcontainer-h"> 
   <div class="box-h">
       <div class="bcol-6-6 auto-bcol"> 1of1 </div> 
   </div>
  </div>
 </div>


 ساخته شده توسط Amir Mahmoud Mirzargar @ thebravo.cc