مثال های بیلبورد

 آخــرین آمــوزش ها را از Medium دنــبال کــنید

CardsNEW 1.1.0

Login formNEW 1.1.0

Grid

Navbar NEW 1.1.0

Modal

Badges

List Group

Dropdown

CheckBoxNEW 1.1.0

Radio ButtomNEW 1.1.0

Toggle buttomNEW 1.1.0

CardBox MiniNEW 1.1.0

Download billboard >

By Amir Mahmoud Mirzargar @ thebravoo.cc